Đường Bác Hồ chúng ta đi: Hồi ký

E-mail Print

Tên sách: Đường Bác Hồ chúng ta đi: Hồi ký

Tác giả: Hoàng Quốc Việt

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 317tr., 21cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Việt Nam; Hồi kí

Cuốn sách “Đường Bác Hồ chúng ta đi: Hồi ký” phản ánh sinh động về hoạt động cách mạng của Bác Hồ và những người nguyện lòng đi theo sự nghiệp của Bác nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ, giành lại độc lập, tự do cho tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Là một tập hồi ký ghi những hoạt động cách mạng, những gắn bó tình cảm của đồng chí Hoàng Quốc Việt với Bác Hồ

Tác phẩm được chia thành 5 chương:

Chương I: Nguyễn Ái Quốc tim tôi

Chương II: Gặp Bác tại núi non Cao Bằng

Chương III: Gặp Bác ở Bách Sắc

Chương IV: Chuyến đi vào Nam theo chỉ thị của Bác

Chương V: Theo Bác trên những nẻo đường kháng chiến.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-357362.html