Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công

E-mail Print

Tên sách: Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1973

Mô tả vật lý: 115tr., 19cm

Theo Bác, để giải phóng một dân tộc cũng như để xây dựng một chế độ mới thì phải huy động sức mạnh toàn dân mới hoàn thành và thắng lợi được. Đoàn kết toàn dân vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng và là mục tiêu đấu tranh trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Nhờ có chủ trương sáng suốt của Người, khối đoàn kết toàn dân của ta ngày càng được củng cố vững chắc và trở thành một lực lượng vô cùng to lớn, không kẻ thù nào thắng nổi, là con đường tồn vinh của nhân dân ta, là đường lối cơ bản của Đảng ta hiện tại và lâu dài.

Những năm qua thực hiện lời dạy“Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành côngcủa chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã giành được những thắng lợi rất oanh liệt, đưa vị thế nước ta lên ngang hàng với các nước trên thế giới.

Cuốn sách tập hợp nhiều Lời kêu gọi, bài nói, viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua cuốn sách,bạn đọc có thể tìm hiểu được sâu hơn chủ trương về đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1750.html