Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 214tr., 21cm

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã nhiều lần phải đương đầu với kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình gấp bội và từ thực tiễn đấu tranh chống ngoại xâm, đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Trí tuệ đánh giặc, giữ nước là một trong những đỉnh cao của trí tuệ Việt Nam.

Ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh mang theo hành trang truyền thống, bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc. Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm hiểu thêm tư tưởng của một số nhà yêu nước lỗi lạc trên thế giới, nâng lên tầm cao mới của thời đại, gắn quyện thành tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc tiếp tục luận giải những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, đồng thời vận dụng phù hợp với nhiệm vụ phát triển đất nước, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia -Sự thật đãxuất bản cuốn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.Nội dung cuốn sách phân tích sự sáng tạo trong việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về con đường cứu nước, những sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mởKHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-851021.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: