Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” Giá trị dân tộc và thời đại

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” Giá trị dân tộc và thời đại

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 599tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Dương Hữu Tùng ; Đặng Công Thành ; Đào Đình Tuấn ; Nguyễn Xuân Chiến ; Nguyễn Thị Thu Hà ; Phạm Ngọc Anh - ch.b.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Việt Nam; Sách chuyên khảo

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là một luận điểm mang tầm chân lý một chân lý luôn sống, có giá trị dân tộc và giá trị thời đại sâu sắc, đã trở thành niềm tin, lẽ sống, mục tiêu và động lực phấn đấu của toàn thể nhân dân Việt Nam. Luận điểm ấy không chỉ là nguồn sức mạnh, mục tiêu chiến đấu của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh vì cuộc sống và vì hạnh phúc, hòa bình; không chỉ có giá trị trong đấu tranh mà còn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” Giá trị dân tộc và thời đại” tập hợp các bài nghiên cứu của nhiều tác giả về luận điểm “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trên mọi lĩnh vực như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giá trị làm người, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, với thanh niên, phát triển đất nước…

Cuốn sách là tài liệu quý báu cho những bạn đọc muốn nghiên cứu sâu hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với giá trị dân tộc và thời đại mới.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-722037.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: