Bác Hồ với Đại hội Đảng

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với Đại hội Đảng

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2020

Mô tả vật lý: 175tr., 21cm

Từ khoá: Lãnh tụ cách mạng ; Đại hội Đảng ; Việt Nam

Mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại bán đảo Cửu Long (Trung Quốc). Hội nghị đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và điều lệ các tổ chức quần chúng do Người soạn thảo. Sự chỉ đạo tài tình, phương pháp làm việc khoa học, hợp tình, hợp lý của Nguyễn Ái Quốc là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của hội nghị, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng.

Tại Đại hội lần thứ II và lần thứ III của Đảng, Người trực tiếp chỉ đạo, điều hành với tư cách là Chủ tịch Đảng, nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của dân tộc đã được bàn thảo và quyết định, mở đường cho cách mạng tiến lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tham dự, chỉ đạo Đại hội Đảng một số ngành, địa phương. Các Hội nghị, Đại hội mà Người tham dự, điều hành, chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt đối với cách mạng nước ta, để lại những bài học kinh nghiệm hết sức quí báu trong việc tổ chức, điều hành Đại hội. Các văn kiện, bài phát biểu do Người soạn thảo, trình bày thường rất ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đầy tính thuyết phục. Đó là phương pháp, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí những người có vinh dự được làm việc với Người trong quá trình chuẩn bị Đại hội, được dự các Đại hội do Người chỉ đạo và điều hành.

Cuốn sách “Bác Hồ với Đại hội Đảng” tập hợp các văn kiện, bài nói, bài viết... của Bác Hồ với Hội nghị thành lập Đảng, Bác Hồ với Đại hội Đảng, Bác Hồ với Đại hội Đảng một số ngành và địa phương, những kỷ niệm về Bác Hồ với Đại hội Đảng.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-863117.html