Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ

E-mail Print

453555Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ

Tác giả: Nguyễn Đình Hùng

Thông tin xb: H. : Văn hoá dân tộc, 2015

Mô tả vật lý: 379tr., 27cm

Tác giả bổ sung:Thuỳ Linh - tuyển chọn, b.s. ; Việt Trinh - tuyển chọn, b.s.

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Sự nghiệp

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ” trình bày những nội dung sau:

Phần thứ nhất: Nguyễn Ái Quốc với quá trình tìm đường cứu nước và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần thứ hai: Lãnh đạo phong trào cách mạng (1930-1945) và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phần thứ ba: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc, lãnh đạo sự nghiệp xây dụng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1945-1969)

Phần thứ tư: Một số câu hỏi - đáp về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách là tài liệu quý giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-669575.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: