Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị thành lập Đảng và Đại hội II, III của Đảng

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị thành lập Đảng và Đại hội II, III của Đảng

Tác giả: Lê Văn Yên

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2006

Mô tả vật lý: 212tr., 21cm

Từ khóa: Đảng Cộng sản; Đại hội; Hội nghị

Ngày 03/02/1930 tại Bán đảo Cửu Long (Hương Cảng), Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam có một Đảng cách mạng chân chính dẫn đường cho toàn dân đứng lên đánh đổ ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến đem lại độc lập cho dân tộc, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay, những thành tựu to lớn qua hơn 30 năm đổi mới đã làm cho thế và lực của nước ta được nâng cao trên trường quốc tế.

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành toàn bộ tâm lực vào việc xây dựng Đảng ta, một Đảng trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, gắn bó như máu thịt với dân, coi đó là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta.

Nhân Kỷ niệm lần thứ 116 ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2006) và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị thành lập Đảng và Đại hội II, III của Đảng”.

Nội dung cuốn sách ôn lại những hoạt động của Bác Hồ trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-303837.html