Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Bá Dương

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2019

Mô tả vật lý: 294tr., 21cm

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác-lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Việt Nam

Đảng ta luôn nhất quán khẳng định:Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần xã hội ta.

Cuốn sách “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất khoa học, cách mạng và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Đồng thời nhấn mạnh lý do vì sao chúng ta phải giữ vững nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhận thức đúng nguồn gốc, bản chất, tính tất yếu lịch sử của sự ra đời, quy luật phát triển, vai trò và xứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Nguồn gốc, giá trị khoa học, cách mạng và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin

Phần thứ hai: Thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin và cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG:..