Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn trí tuệ trên mặt trận đối ngoại

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn trí tuệ trên mặt trận đối ngoại

Tác giả: Nguyễn Phúc Luân

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2005

Mô tả vật lý: 315tr., 19cm

Từ khóa: Ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã trở thành một nhà tư tưởng, một “nhà chiến lược hành động”, “nhà lý luận thực hành” và sớm trở thành một trong số những chiến sĩ tiên phong, tích cực tham gia vào các hoạt động quốc tế, đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp giành tự do độc lập cho các dân tộc bị áp bức và giải phóng giai cấp cần lao, những người cùng khổ, những kẻ bị áp bức, bị bóc lột trên thế giới, trong đó có dân tộc, đất nước quê hương Người.

Một điều dễ cảm nhận là trước khi trở thành lãnh tụ của dân tộc, đứng đầu cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời là Chủ tịch Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Nhà nước Việt Nam độc lập, Người đã là nhà hoạt động nổi tiếng trong hai trào lưu cách mạng lớn của thời đại: Phong trào giải phóng thuộc địa và Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã có những điều kiện thực tế để tham gia sâu rộng vào hoạt động quan hệ quốc tế. Điều này cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho nhận thức của Người về quan hệ quốc tế được nâng cao hơn, toàn diện hơn.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn trí tuệ trên mặt trận đối ngoại” là một công trình nghiên cứu khá công phu, với nhiều tìm tòi, phát hiện mới. Cuốn sách đã dựng lại toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề đối ngoại, một nhân tố không thể thiếu trong tư duy Hồ Chí Minh đưa cách mạng Việt Nam vào quan hệ toàn cầu, quan điểm bạn thù...

Cuốn sách gồm 5 phần:

Phần 1: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế 1911-1969

Phần 2: Hồ Chí Minh – ngoại giao ở những khúc quanh lịch sử

Phần 3: Những luận đề cần nghiên cứu tiếp cận

Phần 4: Vai trò sự nghiệp đối ngoại, công cuộc ngoại giao trong tư duy cách mạng Hồ Chí Minh

Phần 5: Nội dung hệ quả và nhân tố thắng lợi của tư duy ngoại giao Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-287583.html