Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)

E-mail Print

Tên sách: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)

Tác giả: Trần Nam Tiến

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011

Mô tả vật lý: 273tr., 21cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Lịch sử; Việt Nam

Tập sách Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941) được xuất bản nhân Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011) và 66 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2011),

Tập sách được chia thành 5 chương chính:

Chương 1: Quá trình hình thành con đường cứu nước và những hoạt động quốc tế đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1911-1917)

Chương 2: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

Chương 3: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924)

Chương 4: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc, châu Âu và Xiêm (1924-1929)

Chương 5: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc góp phần thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới (1930-1941).

Thông qua 5 nội dung, đã tổng kết những hoạt động quốc tế tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc trong những năm tháng ở nước ngoài.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-469519.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: