Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 290tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Đất nước; Đạo đức; Văn hoá dân gian; Việt Nam

Việt Nam - Hồ Chí Minh, một dân tộc - một con người, con người ấy dành trọn cả cuộc đời để cứu dân, cứu nước khỏi ách lầm than nô lệ, tiến lên con đường ấm no, hạnh phúc. Có thể nói, hồn cốt của dân tộc được thể hiện chân thực qua con người của Bác rất đỗi bình dị, trong sáng nhưng bất khuất, kiên cường.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước” gồm 4 chương:

Chương 1: Tìm hiểu Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng, chủ yếu là trong phạm vi vấn đề đạo đức học. Tất yếu ở nhiều lĩnh vực, như lĩnh vực chính trị.

Chương 2: Bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam.

Chương 3: Tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết – một minh triết.

Chương 4: Đặt minh triết Hồ Chí Minh vào cuộc sống của dân tộc và trong đời thường, để khẳng định sự thắng lợi của nó. Vì minh triết ấy thắng lợi mà Hồ Chí Minh không những sống trong lịch sử, cũng còn sống trong thế giới folklore. Đó là điều mà ít triết gia xưa nay đạt được.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-436774.html