Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam

E-mail Print

427147Tên sách: Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên

Thông tin xb: H. : Đại học Thái Nguyên, 2019

Mô tả vật lý: 151tr., 21cm

Từ khoá: Giải phóng dân tộc; Người Việt Nam; Sự nghiệp cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, thực chất đó là mong muốn đi tới giải phóng triệt để con người Việt Nam.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam” đã hệ thống hóa những cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam, đồng thời nghiên cứu quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục sự nghiệp giải phóng con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.

Cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Vấn đề con người và và giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 2: Sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn - những cống hiến chủ yếu.

Chương 3: Tiếp tục sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-831554.html