Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam

Thông tin xb: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018

Mô tả vật lý: 250 tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Đoàn Sỹ Tuấn - tác giả, ch.b. ; Đinh Văn Viễn - tác giả, ch.b. ; Tưởng Thị Thắm - tác giả, ch.b. ; Lưu Thị Mai Thanh - tác giả, ch.b. ; Trần Trọng Đạo

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác-Lênin; Vận dụng; Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta, soi đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc nghiên cứu, học tập và vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Học tập, quán triệt, vận dụng có hiệu quả những quan điểm cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam” đã đi sâu vào một số nội dung cơ bản của việc Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam như vấn đề thuộc địa, cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội…. Cuốn sách còn mở rộng một số nội dung có liên quan và giới thiệu nội dung, phương pháp tiếp cận, cách thức diễn giải khác nhau.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-767346.html