PHẦN 1: HCM-ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Tác giả: Nguyễn Đức Bình

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2003

Mô tả vật lý: 495tr, 22cm

Tác giả bổ sung: Đặng Xuân Kỳ - Tác giả ; Lê Mậu Hãn - Tác giả ; Đinh Xuân Lãm - Tác giả ; Trình Mưu - Tác giả

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2004

Mô tả vật lý: 252tr., 21cm

Từ khóa: Bảo vệ tổ quốc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong lĩnh vực quân sự

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong lĩnh vực quân sự

Tác giả: Đặng Vũ Hiệp

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1996

Mô tả vật lý: 156tr, 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Quân đội; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ nước khi nước còn chưa nguy

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ nước khi nước còn chưa nguy

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hưởng

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 246tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử; Giữ nước; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

Tác giả: Phạm Hồng Chương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2003

Mô tả vật lý: 329tr., 21cm

Từ khóa: Cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 439tr., 21cm

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản trong quốc phòng, quân sự và đại đoàn kết

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản trong quốc phòng, quân sự và đại đoàn kết

Tác giả: Hà Huy Thông

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2011

Mô tả vật lý: 386tr., 21cm

Từ khóa: Quân sự; Quốc phòng; Quân đội; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề tâm lý học quân sự

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề tâm lý học quân sự

Tác giả: Đinh Hùng Tuấn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2001

Mô tả vật lý: 133tr, 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự; Nhân cách; Tâm lý học; Sỹ quan quân đội

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề trong cách mạng giải phóng dân tộc và lĩnh vực quân sự, quốc phòng

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề trong cách mạng giải phóng dân tộc và lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Tác giả: Hà Huy Thông

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2009

Mô tả vật lý: 271tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác cán bộ; Quân đội; Chiến tranh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Tác giả: Bùi Văn Nam

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 324tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; An ninh quốc gia; Bảo vệ Tổ quốc; Vai trò; Nhân dân; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng: Cẩm nang dành cho cán bộ, chiến sĩ

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng: Cẩm nang dành cho cán bộ, chiến sĩ

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2018

Mô tả vật lý: 99tr.: ảnh, 15cm

Tác giả bổ sung: Bùi Chí Trung - ch.b. ; Vũ Đăng Minh - b.s. ; Nguyễn Văn Thân - b.s. ; Hoàng Thị Hồng Nga - b.s. ; Nguyễn Văn Ngọc - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự; Quốc phòng; Việt Nam; Cẩm nang

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tâm lý quân sự

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tâm lý quân sự

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 191tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tâm lý; Quân sự

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

E-mail Print

VL14.01681

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh

Tác giả: Tô Lâm

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 258tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; An ninh quốc gia; Bảo vệ Tổ quốc; Vai trò; Quần chúng nhân dân; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hưởng

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2003

Mô tả vật lý: 136tr., 19cm

Từ khóa: Chính trị; Quân đội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1945

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1945

Tác giả: Lê Văn Thái

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 247tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lực lượng vũ trang; Cách mạng giải phóng dân tộc; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

Tác giả: Lương Cường

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2017

Mô tả vật lý: 392tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân đội; Xây dựng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội mới - Giá trị lý luận và thực tiễn

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội mới - Giá trị lý luận và thực tiễn

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2016

Mô tả vật lý: 471tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng; Xã hội; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b.; Đinh Quang Thành; Phùng Thanh; …

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng nhân văn trong di sản quân sự Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng nhân văn trong di sản quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Đình Châu

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1999

Mô tả vật lý: 167tr, 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Di sản; Quân sự; Lực lượng vũ trang; Thể thao nhân văn.

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả: Phạm Hồng Sơn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1998

Mô tả vật lý: 98tr, 19cm

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Văn Trà

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2004

Mô tả vật lý: 102tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự

Đọc chi tiết...
 
Page 7 of 8