PHẦN 1: HCM-ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938)

E-mail Print

Tên sách: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938)

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Kim Dung - ch.b. ; Trần Thị Nhuần

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; 1923-1938; Liên Xô

Đọc chi tiết...
 

Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)

E-mail Print

Tên sách: Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)

Tác giả: Trần Nam Tiến

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011

Mô tả vật lý: 273tr., 21cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Lịch sử; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hỏi đáp tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Hỏi đáp tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 158tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Thế - b.s.; Phan Hải Cường - b.s.; Nguyễn Văn Chính...

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự; Sách hỏi đáp

Đọc chi tiết...
 

Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập

E-mail Print

Tên sách: Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018

Mô tả vật lý: XII, 946tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng chính trị; Đổi mới; Hội nhập

Tác giả bổ sung: Hà Minh Hồng; Phạm Ngọc Trâm; Võ Thị Xuân Hương; …

Đọc chi tiết...
 

Ký sự về tình người Bác Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam

E-mail Print

446119Tên sách: Ký sự về tình người Bác Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Do

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: Nguyễn Văn Do

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ

Đọc chi tiết...
 

Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 283tr., 19cm

Từ khóa: Đạo đức cách mạng; Người cộng sản

Đọc chi tiết...
 

Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 283tr., 19cm

Tác giả bổ sung: X. A - Gien ; A - Nin ; A - Min ; Áp - Đen Ma ; Lê Khánh Sơn

Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Hồi kí

Đọc chi tiết...
 

Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc

E-mail Print

Tên sách: Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc

Tác giả: Lê Văn Yên

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2002

Mô tả vật lý: 235tr, 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết quốc tế; Cách mạng giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Người đi tìm hình của nước: Giai đoạn 1911-1930

E-mail Print

Tên sách: Người đi tìm hình của nước: Giai đoạn 1911-1930

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xb: Gia Lai: Hồng Bàng, 2012

Mô tả vật lý: 275tr., 21cm

Từ khóa: Tiểu sử; Hoạt động cách mạng; Sự kiện lịch sử; Biên niên sự kiện

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chân dung một người Bonsevich vàng

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chân dung một người Bonsevich vàng

Tác giả: Ruscio, Alain

Thông tin xb: H. : Lao động, 2011

Mô tả vật lý: 36tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Khoan - dịch

Từ khóa: Lịch sử; Hoạt động cách mạng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Lê Văn Yên

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2009

Mô tả vật lý: 151tr., 21cm

Từ khóa: Lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam; Hoạt động cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Lê Vân Yên

Thông tin xb: H. : Lao động, 2005

Mô tả vật lý: 166tr., 19cm

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp cách mạng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: “Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết”

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: “Yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết”

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 135tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng; Nhân cách; Đạo đức; Bài viết

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Giai đoạn 1941-1945

E-mail Print

VL14.01429

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Giai đoạn 1941-1945

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xb: Gia Lai: Hồng Bàng, 2012

Mô tả vật lý: 311tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Lịch sử; Hoạt động cách mạng; Biên niên sự kiện

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc - sự sáng tạo trong thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giá trị lịch sử và hiện thực

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - sự sáng tạo trong thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giá trị lịch sử và hiện thực

Tác giả: Nguyễn Đình Đài

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2006

Mô tả vật lý: 175tr., 19cm

Từ khóa: Chính trị; Công tác Đảng; Công tác tư tưởng

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc & vụ án Hồng Kông năm 1931

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc & vụ án Hồng Kông năm 1931

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004

Mô tả vật lý: 98tr.: ảnh, 20cm

Từ khóa: Vụ án; Lịch sử; Việt Nam; Hồi kí

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh -Biên niên hoạt động 1930-1941

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Biên niên hoạt động 1930-1941

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xb: H. : Văn hóa thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 239tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Hoạt động cách mạng; Lịch sử; Việt Nam; Biên niên sự kiện

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc những năm tháng ở nước ngoài

E-mail Print

VV05.02479Tên sách: Nguyễn Ái Quốc những năm tháng ở nước ngoài

Tác giả: Đặng Hoà

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2005

Mô tả vật lý: 135tr., 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Hồi kí

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917-1923

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917-1923

Tác giả: Nguyễn Phan Quang

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2005

Mô tả vật lý: 252tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Phong trào giải phóng dân tộc; Pháp

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 - 1927)

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 - 1927)

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 240tr.: bảng, 21cm

Tác giả bổ sung: Song Thành - ch.b. ; Phạm Hồng Chương - b.s. ; Lê Văn Tích - b.s. ; Nguyễn Văn Khoan - b.s. ; Ngô Văn Tuyển - b.s.

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Lịch sử; 1924-1927; Quảng Châu; Trung Quốc

Đọc chi tiết...
 
Page 4 of 8