PHẦN 1: HCM-ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 279tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thế Nghĩa - ch.b.; Nguyễn Thị Hương Giang; Công Thị Phương Nga; …

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng chính trị; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh những năm 20 của thế kỷ XX

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh những năm 20 của thế kỷ XX

Tác giả: Phạm Quốc Thành

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2007

Mô tả vật lý: 219tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giải phóng dân tộc

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015)

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015)

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2015

Mô tả vật lý: 582tr., 27cm

Tác giả bổ sung: Tạ Ngọc Tấn ; Phùng Quang Thanh ; Trần Đại Quang ; Phạm Bình Minh

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giá trị nhân văn; Kỉ yếu hội thảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Không có gì quý hơn độc lập tự do - ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Không có gì quý hơn độc lập tự do - ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Tác giả: Nguyễn Bá Linh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 447tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng xã hội; Kháng chiến chống Mỹ

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” Giá trị dân tộc và thời đại

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” Giá trị dân tộc và thời đại

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 599tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Dương Hữu Tùng ; Đặng Công Thành ; Đào Đình Tuấn ; Nguyễn Xuân Chiến ; Nguyễn Thị Thu Hà ; Phạm Ngọc Anh - ch.b.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 403tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Võ Nguyên Giáp - ch.b. ; Đặng Xuân Kỳ - b.s. ; Nguyễn Văn Trung - b.s. ; Trần Thành - b.s. ; Nguyễn Huyên - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2003

Mô tả vật lý: 420tr., 22cm

Từ khóa: Cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Võ Nguyên Giáp - ch.b. ; Đặng Xuân Kỳ - b.s. ; Nguyễn Văn Trung

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Tác giả: Võ Nguyên Giáp

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 1997

Mô tả vật lý: 362tr., 22cm

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Tác giả: Trương Minh Dục

Thông tin xb: Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2000

Mô tả vật lý: 292tr, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

E-mail Print

VL15.01177Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 211tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Đồng Xuân Quách - ch.b. ; Nguyễn Mạnh Hưởng - b.s. ; Lại Ngọc Hải - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ tổ quốc

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam

Tác giả: Văn Minh

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2017

Mô tả vật lý: 118tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 214tr., 21cm

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng: Sách chuyên khảo

Tác giả: Bùi Hồng Cẩn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2014

Mô tả vật lý: 163tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Thị Huệ

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Căn cứ cách mạng; Căn cứ địa; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và giải phóng con người

Tác giả: Lương Minh Cừ

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 299tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Con người

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người và sự vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, về xây dựng con người và sự vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Lê Thị Hương

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 2017

Mô tả vật lý: 207tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Con người; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong quân đội - Lý luận và vận dụng

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong quân đội - Lý luận và vận dụng

Tác giả: Đàm Thế Vinh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2019

Mô tả vật lý: 199tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác chính trị; Quân đội; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quân sự

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ quân sự

Tác giả: Hà Huy Thông

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 136tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Công tác cán bộ

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh toả sáng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh toả sáng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tác giả: Phạm Văn Khánh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 230tr., 19cm

Từ khóa: Cách mạng XHCN; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lí luận chính trị

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Trang

Thông tin xuất bản: H. : Lao động

Mô tả vật lý: 2003. - 525tr. ; 27cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Chủ nghĩa xã hội; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Trang

Thông tin xb: H. : Lao động, 2000

Mô tả vật lý: 278tr, 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh ; Nguyễn Khánh Bật ; Nguyễn Bá Linh ; Mạch Quang Thắng

Đọc chi tiết...
 
Page 6 of 8