PHẦN 1: HCM-ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Nguyễn Ái Quốc tại Pari (1917-1923)

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc tại Pari (1917-1923)

Tác giả: Thu Trang

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2002

Mô tả vật lý: 453tr, 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Pari; Hoạt động cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước

Tác giả: Hoàng Thanh Đạm

Thông tin xb: H. : Lý luận chính trị, 2005

Mô tả vật lý: 246tr., 19cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc -Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Từ lý luận đến thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tác giả: Lương Minh Cừ

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2013

Mô tả vật lý: 299tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa yêu nước; Chủ nghĩa Mác-Lênin; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam (1921-1930)

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam (1921-1930)

Tác giả: Phạm Xanh

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý: 233tr, 19cm

Đọc chi tiết...
 

Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập

E-mail Print

Tên sách: Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập

Tác giả: Đàm Đức Vượng

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2016

Mô tả vật lý: 340tr., 24cm

Từ khóa: Lịch sử; Sự nghiệp cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thông tin xb: H. : Lao động, 2004

Mô tả vật lý: 279tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội

Đọc chi tiết...
 

Những sự kiện trọng đại của Đảng, Bác Hồ và Đoàn, Hội, Đội

E-mail Print

Tên sách: Những sự kiện trọng đại của Đảng, Bác Hồ và Đoàn, Hội, Đội

Tác giả: Nguyễn Lam Châu

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 151tr., 21cm

Từ khóa: Lịch sử; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội

E-mail Print

Tên sách: Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân

Mô tả vật lý: 2006. - 325tr. ; 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Quang Phát - ch.b. ; Phạm Bá Toàn - b.s. ; Nguyễn Đức Hùng - b.s. ; Hoàng Đức Nhuận - b.s. ; Bạch Thái Hùng - b.s

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cán bộ; Quân đội; Đào tạo; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Sự kế thừa và phát triển đạo đức nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Tác giả: Hoàng Trung

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý: 179tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo Khổng; Sự nghiệp cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Văn Quang ; Phạm Chí Nhân chủ biên

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1995.

Mô tả vật lý: 568tr : ảnh chân dung ; 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; Quân sự

Đọc chi tiết...
 

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2004

Mô tả vật lý: 485tr., 3 tờ ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Chí Nhân - ch.b. ; Hoàng Cơ Quảng - b.s. ; Nguyễn Xuân Dung - b.s. ; Nguyễn Huy Toán - b.s. ; Nguyễn Minh Đức - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự

Đọc chi tiết...
 

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Chủ biên: Phạm Chí Nhân

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1990

Mô tả vật lý: 261tr+1 chân dung ; 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Quân sự ; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)

E-mail Print

Tên sách: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 235tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Xuân Mỹ - ch.b. ; Nguyễn Thành Long

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử

Đọc chi tiết...
 

Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Mậu Hãn

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 364tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; Cách mạng giải phóng dân tộc

Đọc chi tiết...
 

Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Mỹ (1908 - 1954): Biên niên sự kiện

E-mail Print

Tên sách: Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Mỹ (1908 - 1954): Biên niên sự kiện

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: 194tr., 21cm

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao; 1908-1954; Việt Nam; Mỹ; Biên niên sự kiện

Đọc chi tiết...
 

Theo Bác Hồ đi kháng chiến

E-mail Print

Tên sách: Theo Bác Hồ đi kháng chiến

Tác giả: Trình Quang Phú

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 1998

Mô tả vật lý: 355tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Kháng chiến chống Pháp

Đọc chi tiết...
 

Tìm hiểu sự nghiệp và di sản quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Tìm hiểu sự nghiệp và di sản quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Đoàn Chương

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 1989

Mô tả vật lý: 139tr., 19cm

Đọc chi tiết...
 

Tìm hiểu tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Tìm hiểu tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thế Thắng

Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2002

Mô tả vật lý: 179tr, 19cm

Đọc chi tiết...
 

Triết lý hành động Hồ Chí Minh

E-mail Print

413667Tên sách: Triết lý hành động Hồ Chí Minh

Tác giả: Yên Ngọc Trung

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020

Mô tả vật lý: 278tr.; 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng

E-mail Print

Tên sách: Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng

Tác giả: Trình Quang Phú

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 279tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Sự nghiệp; Cuộc đời; Việt Nam; Hồi kí

Đọc chi tiết...
 
Page 5 of 8