Tư tưởng Hồ Chí Minh - Không có gì quý hơn độc lập tự do - ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Không có gì quý hơn độc lập tự do - ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Tác giả: Nguyễn Bá Linh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 447tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng xã hội; Kháng chiến chống Mỹ

Cuốn sách ra đời nhân dịp Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Không có gì quý hơn độc lập tự do - ngọn cờ dẫn đến thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước” trình bày 12 vấn đề cốt lõi của cách mạng xã hội Việt Nam, dựng lại bức tranh hào hùng của cách mạng hai miền Nam - Bắc trong thời kỳ chống Mỹ, chỉ rõ nguyên nhân tất yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc một khối lượng lớn thư và trả lời thư, điện, phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho các đời Tổng thống Mỹ, chính phủ Mỹ và nhân dân Mỹ, thể hiện khát vọng, hòa bình cũng như quyết tâm đấu tranh giành độc lập, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và giàu mạnh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-331284.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: