Tư tưởng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh những năm 20 của thế kỷ XX

Print

Tên sách: Tư tưởng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh những năm 20 của thế kỷ XX

Tác giả: Phạm Quốc Thành

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2007

Mô tả vật lý: 219tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giải phóng dân tộc

Cuốn sách “Tư tưởng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh những năm 20 của thế kỷ XXđược xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2007)

Nội dung chủ yếu của của cuốn sách được thể hiện qua việc phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình hình thành, hoàn chỉnh và vận dụng đúng đắn, phát triển một cách sáng lý luận về cách mạng thuộc địa của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ XX. Các quan điểm cách mạng sáng tạo của Hồ Chí Minh được thực hiện hóa trong xã hội Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đồng thời cuốn sách cũng nêu bật giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Tác phẩm được chia thành ba chương:

Chương I: Cơ sở hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh

Chương II: Hệ thống quan điểm giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh

Chương III: Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-330812.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: