Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Print

Tên sách: Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 279tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thế Nghĩa - ch.b.; Nguyễn Thị Hương Giang; Công Thị Phương Nga; …

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng chính trị; Sách chuyên khảo

Cuốn sách “Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh” đi sâu nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề về tư tưởng chính trị - với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đồng thời, cuốn sách cũng tổng kết và hệ thống hóa tư tưởng thành hệ thống quan điểm và tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng chính trị nhằm làm sáng tỏ thêm về mặt lý luận những quan điểm của Người.

Tác phẩm được chia thành 3 phần gồm 6 chương:

Phần thứ nhất: Sự hình thành và quá trình phát triển tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Phần thứ hai: Nội dung và đặc điểm của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Phần thứ ba: Giá trị và ý nghĩa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-815434.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: