Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại

Print

413667Tên sách: Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý: 784tr., 29cm

Tác giả bổ sung: Ngô Văn Lệ

Từ khóa: Thời đại; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tầm nhìnNăm 1911, từ Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Bằng trí tuệ tinh tường, tầm nhìn rộng mở, Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành người cộng sản, chiến sĩ quốc tế xuất sắc, tìm thấy con đường cứu nước duy nhất đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Với tầm nhìn thời đại, Người đã làm sáng rõ con đường cách mạng Việt Nam, soi đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trên cơ sở những gợi mở, định hướng, dự báo từ tầm nhìn thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng và toàn dân ta quyết tâm vận dụng, phát triển một cách sáng tạo những di sản ấy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại” gồm 105 bài tham luận nghiên cứu các vấn đề: Hành trình ra thế giới và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh với việc tiếp nhận những giá trị mới của nhân loại trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc và con người Việt Nam; Hồ Chí Minh với sự hình thành và phát triển lý luận cách mạng giải phóng dân tộc trong 30 năm tìm đường cứu nước, cứu dân (1911-1941)...

Cuốn sách được chia thành 3 phần:

- Phần thứ nhất: Những vấn đề lịch sử

- Phần thứ hai: Trên hành trình vì quyền dân tộc và con người

- Phần thứ ba: Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng và phát triển với tầm nhìn thời đại.

Cuốn sách ra đời nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-735316.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: