Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường

Print

VL15.01708Tên sách: Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2013

Mô tả vật lý: 262tr., 21cm

Từ khóa:Cuộc đời; Sự nghiệp; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Nhà yêu nước vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam và nhân dân các dân tộc đứng lên chống lại chủ nghĩa thực dân, đế quốc để giành độc lập, tự do.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường” gồm nhiều bài viết tìm hiểu về tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đăng tải trên các báo Trung ương. Thông qua những trang viết, bạn đọc hiểu hơn về tư tưởng và những tình cảm cao đẹp của Bác Hồ đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với lực lượng vũ trang nhân dân. Noi theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, suốt ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc cho đến ngày chiến thắng huy hoàng 30 tháng 4 năm 1975: Bắc - Nam liền một dải. Chuyện kể về các tướng lĩnh đã từng hoạt động, làm việc hay được gặp Bác đều nhận ở Bác những bài học sâu sắc, góp phần làm nên phẩm chất những vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam: “Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung…”.

Cuốn sách được xuất bản nhằm tiếp tục tuyên truyền và hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-576427.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: