Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại

Print

365841Tên sách: Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại

Tác giả: Song Thành

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 380tr., 21cm

Từ khóa: Nhà yêu nước; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triểm của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của các mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thời đại. Cả cuộc đời Bác chỉ vẹn trong chữ “dân”, yêu dân tộc, yêu nhân dân, hạnh phúc, vui sướng khi nhân dân được cơm no, áo ấm.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại” được hình thành trên cơ sở một số chuyên luận khoa học của giáo sư Song Thành, một người đã có nhiều công trình giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách được chia thành 11 phần từ lúc chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đến khi đất nước được độc lập và toàn Đảng, toàn dân thi đua Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Tất Thành với cuộc trường chinh tìm đường cứu nước;

- “Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ” - Quan điểm độc lập, sáng tạo về con người cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa của Hồ Chí Minh;

- Hồ Chí Minh: “Tôi vẫn là tôi ngày trước – một người yêu nước”;

- “Huyền thoại kép” Hồ Chí Minh: Người Cộng sản – yêu nước;

- Mấy nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh;

- Phương pháp luận Hồ Chí Minh;

- Phong cách Hồ Chí Minh;

- Nâng cao chất lượng tư duy theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh;

- Đẩy mạnh đổi mới toàn diện đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - nền tảng tinh thần, động lực phát triển của chúng ta;

- Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ tiên phong trong phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa.

Nếu kể từ ngày Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, đến năm 1941 trở về gây dựng phong trào và tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, rồi lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, kết thúc vẻ vang với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, là gần trọn 45 năm. Đó là một sự nghiệp vô cùng gian nan, cực khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang.

Sách hiện đang được lưu trữ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-815325.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: