Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945

Print

453555Tên sách: Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945

Tác giả: Vũ Như Khôi

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 234tr., 21cm

Từ khóa: Đường lối cách mạng; Giải phóng dân tộc; Cách mạng tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, đồng thời là nhà tư tưởng lớn, đã tiếp thu tư tưởng cách mạng tiên tiến của thời đại, kiến tạo đường lối cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Có thể nói, mục đích cao nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Vai trò của Hồ Chí Minh với công cuộc giải phóng dân tộc là vô cùng to lớn. Nghiên cứu đầy đủ vai trò đó là công việc của nhiều công trình, trong nhiều năm mà đến nay chúng ta vẫn đang tiếp tục. Với lòng kính yêu vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, để góp phần tìm hiểu thêm vai trò “đầu tàu” của Lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc, đặc biệt trong Cách mạng Tháng Tám 1945, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945”.

Cuốn sách tập trung phân tích vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kiến tạo đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền bá tư tưởng cách mạng vào Việt Nam; Cùng Trung ương Đảng lãnh đạo ba cao trào cách mạng, lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-680917.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: