PHẦN 4: TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Điển hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Điển hình của thương - bệnh binh làm giàu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Đào Huyền, Lưu Bích, Đức Nam,...

Thông tin xb: H. : Lao động Xã hội, 2014

Mô tả vật lý: 200tr., 21cm

Từ khóa: Điển hình tiên tiến; Làm giàu; Thương binh; Bệnh binh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Đời vui có Bác Hồ: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Đời vui có Bác Hồ: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 257tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Dương Văn Đồng - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Tiểu sử; Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Giá trị thời đại của văn hoá Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Giá trị thời đại của văn hoá Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 351tr. : ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Bùi Kim Hồng; Đỗ Hoàng Linh; Văn Thanh Mai…

Từ khóa: Đạo đức; Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quân đội hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quân đội hiện nay

Tác giả bổ sung: Phạm Văn Nhuận - ch.b.; Đặng Đức Thắng; Đỗ Mạnh Tôn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 213tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Quân đội

Đọc chi tiết...
 

Góp phần nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Góp phần nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thế Phúc

Thông tin xb: Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2009

Mô tả vật lý: 225tr., 21cm

Từ khóa: Dân chủ; Pháp luật; Nhà nước; Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn : Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn : Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng

Tác giả: Nguyễn Xuân Thông

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2013

Mô tả vật lý: 175tr., 19cm

Từ khóa: Học tập; Phong trào thi đua; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

365841Tên sách: Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng

Thông tin xb: H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2019

Mô tả vật lý: 642tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Phong cách

Đọc chi tiết...
 

Gương sáng làm theo lời Bác

E-mail Print

Tên sách: Gương sáng làm theo lời Bác

Tác giả: Lê Minh Nghĩa - ch.b.; Hoàng Viết Dung; Tùng Lâm;…

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2011

Mô tả vật lý: 238tr., 21cm

Từ khóa: Điển hình tiên tiến; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb:,H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 407tr., 21cm

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

Tác giả: Trần Văn Giàu

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 180tr., 15cm

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 
Page 2 of 10