Gương sáng làm theo lời Bác

E-mail Print

Tên sách: Gương sáng làm theo lời Bác

Tác giả: Lê Minh Nghĩa - ch.b.; Hoàng Viết Dung; Tùng Lâm;…

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2011

Mô tả vật lý: 238tr., 21cm

Từ khóa: Điển hình tiên tiến; Đạo đức

Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chỉ thị nhấn mạnh: "Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta là tấm gương để sáng mọi người Việt Nam học tập và noi theo".

Cuốn sách “Gương sáng làm theo lời Bác” giới thiệu những việc làm cụ thể của cá nhân, tập thể được bình chọn từ cơ sở qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi độc giả có thể soi rọi lại bản thân mình, tự đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu phải làm gì để tu dưỡng, rèn luyện bản thân, xây dựng cơ quan đơn vị, địa phương, góp phần đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-461504.html