Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của nhân dân

E-mail Print

Tên sách: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của nhân dân

Tác giả: Nhiều tác giả

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2018

Mô tả vật lý: 178tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Phong cách Hồ Chí Minh; Tài liệu học tập

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập phong cách, đạo đức, tác phong công tác của Người đã được triển khai sâu rộng trong các ngành, các cấp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trở thành sinh hoạt chính trị - xã hội rộng khắp cả nước.

Cuốn sách là những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và hết lòng hết sức chăm lo đời sống của nhân dân; Những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-822487.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: