Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

E-mail Print

VN03.09501Tên sách: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 273tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X, trong hai năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực, trở thành sinh hoạt chính trị - xã hội rộng khắp trong cả nước.

Để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, cuốn sách “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân (Tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chủ đề năm 2009)” đã được xuất bản.

Cuốn sách tuyển chọn một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ đề trách nhiệm và nghĩa vụ đạo đức cách mạng đối với Tổ quốc, với nhân dân và một số câu chuyện sinh động ca ngợi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bạn bè quốc tế.

Nội dung cuốn sách đề cập đến: Những lời dạy của Chủ tịch Hổ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Bạn bè quốc tế viết về Chủ tịch Hổ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-415914.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: