Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Huỳnh Thị Gấm

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2016

Mô tả vật lý: 207tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách

Trình bày nhận thức về chủ trương Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII; Nhận định về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt đề cập đến các biểu hiện và nguyên nhân của sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ công chức, đảng viên; Phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh cùng các giải pháp vận dụng phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh về vận động nhân dân trong giai đoạn hiện nay; Thế giới nói về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và trích đoạn một số nhận định về Hồ Chí Minh; Các văn bản, hướng dẫn, chỉ thị của Đảng về trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp…

Với nội dung phong phú, thông tin đa dạng, cuốn sách là tài liệu để tham khảo, nghiên cứu và học tập về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-730996.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: