Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Vũ Ngọc Am

Thông tin xb: Lao động, 2016

Mô tả vật lý: 154tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Phong cách

Gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai kế hoạch học tập năm 2016, tập thể tác giả đã tổ chức biên soạn, in và phát hành tài liệu này nhằm phục vụ các đợt học tập, nghiên cứu “Phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập hợp một số các văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như chỉ thỉ số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của bộ Chính trị, kế hoạch số 03-KH/TW ngày 15/5/2016 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, hướng dẫn số 08-KH/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Những vấn đề chung về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm; Bảy chuyên đề về tìm hiều phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và một số chuyên đề, câu chuyện là minh chứng sinh động nhất về phong cách, tấm gương đạo đức của Bác.

Cuốn sách là tài liệu vô cùng bổ ích giúp đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân ta.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho KHXH, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-725066.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: