Kỷ yếu sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Kỷ yếu sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 299tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Học tập; Kỉ yếu

Nhằm đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế, thiếu sót, phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và bàn phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị.

Cuốn sách “Kỷ yếu sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu những việc làm cụ thể, thành tích của một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-646510.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: