Những câu chuyện kể về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

413667Tên sách: Những câu chuyện kể về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2018

Mô tả vật lý:151tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng; Đạo đức; Truyện kể

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà chủ đề được xác định trong năm 2019 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, với mong muốn tích cực góp phần đổi mới sinh hoạt chính trị, đưa lý luận về gần với thực tiễn sinh hoạt và học tập của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu cuốn sách Những câu chuyện kể về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là một tuyển tập nhỏ gồm những câu chuyện thể hiện tấm gương, tư tưởng đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-825418.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: