Những tập thể điển hình trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

E-mail Print

Tên sách: Những tập thể điển hình trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 476tr., 21cm

Từ khóa: Điển hình tiên tiến; Đạo đức; Việt Nam

Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Qua ba năm triển khai, cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và bước đầu đã tạo chuyển biến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Những tập thể điển hình trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giới thiệu những kinh nghiệm, những việc làm cụ thể và những thành tích của một số tập thể điển hình trong cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong phạm vi cả nước. Thông qua những tấm gương này, chúng ta có thể rút ra bài học bổ ích trong công tác chỉ đạo Cuộc vận động ở các cấp, từ đó nhân rộng những tấm gương điển hình để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-447257.html