Phong cách nêu gương của Bác Hồ

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Phong cách nêu gương của Bác Hồ

Thông tin xb: H. : Hồng Đức, 2018

Mô tả vật lý: 275tr.: ảnh, 19cm

Từ khóa: Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương cho toàn thể cán bộ, nhân dân noi theo và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.

Phong cách nêu gương của Bác Hồ” được xuất bản nhằm thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ tri ân sâu sắc của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mong muốn phổ biến thật rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người Bác, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc Học và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Sách gồm ba phần:

Phần 1: Học tập phong cách nêu gương của Bác Hồ

Phần 2: Những lời Bác dạy về bồi dưỡng đạo đức, phong cách đối với cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Phần 3: Những chuyện kể về phong cách nêu gương của Bác Hồ.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-794683.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: