Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Đảng là đạo đức, là văn minh": Phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực hiện theo chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Đảng là đạo đức, là văn minh": Phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực hiện theo chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị

Thông tin xuất bản H. : Chính trị Hành chính, 2010

Mô tả vật lý: 235tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng

Cuốn sách Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh ”- Tài liệu phục vụ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giới thiệu một số văn bản chỉ đạo của Đảng về tổ chức, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Trình bày tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" và vấn đề học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ. Tập hợp một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh vừa thể hiện sự trung thành với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, vừa là sản phẩm của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Chính nhờ sự vận dụng sáng tạo ấy mà lý luận xây dựng Đảng được bổ sung phát triển làm cho nó ngày càng hoàn chỉnh, phù hợp với sự vận động và phát triển của xã hội Việt Nam thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cuốn sách là tài liệu quan trọng để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục xứng đáng là một đảng cách mạng, chân chính làm tròn nhiệm vụ của một tổ chức chính trị tiền phong, là “bộ tổng tham mưu của giai cấp vô sản và của nhân dân lao động” trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-439600.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: