Vững bước trên con đường thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Vững bước trên con đường thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Vũ Đình Quyền

Thông tin xb: H. : Lao động, 2016

Mô tả vật lý: 404tr., 27cm

Từ khóa: Cách mạng giải phóng dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta, đất nước ta như non cao, biển rộng. Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người mãi mãi soi đường cho cách mạng và dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cuốn "Vững bước trên con đường thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh"tập hợp hình ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh;Những bài viết, bài nói, thư từ của Người về con đường cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội;Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tác phẩm ra đời nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây là tài liệu tuyên truyền có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần phát huy kết quả của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-705927.html