3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài thi chung khảo

E-mail Print

Tên sách: 3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài thi chung khảo

Tác giả: Hồ Sơn - tuyển chọn; Dương Phong - tuyển chọn

Thông tin xb: H. : Lao động, 2009

Mô tả vật lý: 438tr., 27cm

Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuộc vận động đã thổi luồng sức sống mới vào việc làm và sinh hoạt của các tổ chức Đảng và cả cộng đồng xã hội.

Cuốn sách 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài thi chung khảo bao gồm các nội dung chính:

Phần 1: Công tác tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phần 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí

Phần 3: Trung với nước, hiếu với dân, phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội

Phần 4: Những câu chuyện cảm động về Bác Hồ

Phần 5: Thành quả bước đầu của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phần 6: Cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với nội dung phong phú, thông tin đa dạng, cuốn sách là tài liệu để tham khảo, nghiên cứu và học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-428188.html