Đề cương học tập chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh" là đạo đức, là văn minh"

E-mail Print

Tên sách: Đề cương học tập chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh": Tài liệu học tập chủ đề năm 2010 Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 31tr., 19cm

Từ khóa: Xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Việt Nam

Cuốn Đề cương học tập chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh” là tài liệu học tập chủ đề năm 2010 Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cuốn sách giới thiệu về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức của việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.

Với nội dung phong phú, thông tin đa dạng, cuốn sách là tài liệu để tham khảo, nghiên cứu và học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-432107.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: