Giá trị thời đại của văn hoá Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Giá trị thời đại của văn hoá Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 351tr. : ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Bùi Kim Hồng; Đỗ Hoàng Linh; Văn Thanh Mai…

Từ khóa: Đạo đức; Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn sách “Giá trị thời đại của văn hoá Hồ Chí Minh” nằm trong Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trong trong hệ thống di sản của Người. Có thể nói toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với sự phát triển và xây dựng tư tưởng đạo đức cách mạng mà Người là biểu tượng vĩ đại và sáng ngời nhất.

Cuốn sách được chia thành hai phần, mỗi phần là những bài viết hay về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phần A: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phần B: Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nội dung cuốn sách nêu lên những khái quát chung về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn quan tâm về đạo đức và quá trình tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người cách mạng. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những tư tưởng đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta với những tinh hoa đạo đức nhân loại, được sử dụng và phát triển trên nền tảng biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao vai trò đạo đức, lấy đạo đức làm cái gốc của người cách mạng.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-436583.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: