Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

E-mail Print

VV19.04524Tên sách: Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 204tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Hồng Chuyên - ch.b. ; Ngô Thị Kim Hoàn ; Tô Sỹ Chức ; Vũ Xuân Nam ; Đỗ Trọng Tiền

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; Tài liệu học tập

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, là sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sức mạnh đại đoàn kết. Tư tưởng đại đoàn kết của Người trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, thấm sâu vào trái tim, khối óc, lý trí và tình cảm của mọi người Việt Nam yêu nước biến thành hành động cách mạng của hàng triệu con người, tạo nên sức mạnh vô địch trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tài liệu được xuất bản nhằm góp phần “Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và gìn giữ những giá trị quý báu về đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân của Người.

Thông tin được cung cấp trong tài liệu giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nắm vững, hiểu sâu sắc hơn lời dạy của Người về thực hiện đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân vững mạnh; từ đó đưa ra các giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo những lời dạy của Người.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-824807.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: