Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm: Hỏi và đáp

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm: Hỏi và đáp

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2014

Mô tả vật lý: 204tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh; Cán bộ; Đảng viên; Học tập; Sách hỏi đáp

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khoá XI đã thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Đảng. Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị xác định chủ đề trọng tâm năm 2014 là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể xã hội, cho đến từng cán bộ, đảng viên cần quán triệt và tổ chức thực hiện một cách tích cực, sâu sắc, hiệu quả tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách được xuất bản nhằm mục đích góp phần tích cực đổi mới sinh hoạt chính trị, đưa lý luận về gần với thực tiễn sinh hoạt của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng.

Nội dung của chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 được trình bày cụ thể thành 45 câu hỏi - đáp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tìm hiểu, nghiên cứu.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-616283.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: