Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân

E-mail Print

413667Tên sách: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và Truyền thông, 2019

Mô tả vật lý: 199tr., 21cm

Từ khoá: Dân chủ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Sách hỏi đáp

Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ cấp bách.

Với mong muốn tích cực góp phần đổi mới sinh hoạt chính trị, đưa lý luận về gần với thực tiễn sinh hoạt và học tập của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, nhằm cung cấp những quan điểm, nhận thức, thông tin về chủ đề năm 2019 và triển khai Chỉ thị ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân”.

Cuốn sách gồm 53 câu hỏi - đáp chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, ý thức phát huy dân chủ, ý thức chăm lo đời sống nhân dân.

Cuốn sách được trình bày rõ ràng và sinh động, nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, học tập, nghiên cứu lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tìm hiểu, nghiên cứu.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-847153.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: