Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tài liệu học tập theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tài liệu học tập theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Phạm Việt Thắng; Dương Văn Vinh

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2016

Mô tả vật lý: 231tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách

Cuốn sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu những bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; Một số câu chuyện về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tìm hiểu những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách được xuất bản nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc những tài liệu cần thiết cho việc quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1. Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phần 2. Hồ Chí Minh nói về đạo đức cách mạnh và một số câu chuyện về đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh

Phần 3. Những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-732024.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: