Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tác giả: Trần Minh Trưởng

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2015

Mô tả vật lý: 223tr., 21cm

Từ khóa: Học tập; Đạo đức Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một nhiệm vụ chiến lược: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nêu cao phẩm chất trung thực, trách nhiệm; yêu cầu mọi cán bộ, đoàn viên, tổ chức Đảng, cơ quản công quyền gắn bó với Nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cuốn sách “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” khái quát những luận điểm căn bản trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của chi bộ cơ sở Đảng, phương pháp xây dựng Chi bộ cơ sở với vai trò là hạt nhân lãnh đạo.

Cuốn sách giúp bổ sung vào nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo phục vụ công tác và học tập của mỗi đảng viên; trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-707099.html