Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác dạy

E-mail Print

Tên sách: Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác dạy

Tác giả: Dương Tự Đam

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 98tr., 19cm

Từ khóa: Thanh thiếu niên; Thanh niên; Tuổi trẻ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng

Nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đạo đức nhân cách của Người, nhà sử học người Mỹ F.Stensơn phát biểu tại diễn đàn Liên Hợp quốc đã nêu: “Hồ Chí Minh là nhân cách của thời đại. Một nhân cách văn hoá rất anh hùng và nhân cách người anh hùng rất văn hoá”. Tấm gương đạo đức, nhân cách của Bác là mẫu mực cho mọi thế hệ noi theo.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V đã ra quyết định: “Đảng phải đặc biệt coi trọng việc tổ chức học tập có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng”. Và ngày 7/11/2008, Bộ Chính trị TW Đảng cho ra chỉ thị phải tổ chức rộng rãi trong quần chúng nhân dân cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X.

Cuốn sách được xuất bản nhằm giáo dục thanh niên học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chủ tịch chính là học tập, kế thừa và phát triển nhân cách cao đẹp của Người; thực hiện “5 điều Bác dạy thanh niên”; sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại để góp phần vào thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-422326.html