Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”

E-mail Print

VL14.01429

Tên sách: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”

Thông tin xb; H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 54tr., 15cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Phong cách

Trình bày những nội dung cơ bản về quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đặc biệt, cuốn sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” còn nhấn mạnh việc cần thiết tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường, công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần và hoàn thiện các văn bản về chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-737002.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: