Học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 258tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Trường Chinh ; Nguyễn Phú Trọng ; Nguyễn Văn Huyên ; Trần Văn Giàu ; Vũ Khiêu ; Bùi Thị Ánh Hồng - s.t., tuyển chọn ; Lê Thị Thu Mai - s.t., tuyển chọn ; Trịnh Thị Thu Hường - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách

Cuốn sách chọn lọc bài viết của một số đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số học giả lớn tập trung làm rõ nội dung phong phú của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Người.

Nội dung các bài viết thể hiện rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của người, trong mỗi hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm và sinh hoạt hàng ngày. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người, được thể hiện trong công việc, ứng xử, gần gũi và tự nhiên, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo, góp phần Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân ta, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-761245.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: