Sổ tay các văn bản triển khai chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Sổ tay các văn bản triển khai chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb:H. : Chính trị Quốc gia, 2012

Mô tả vật lý:220tr.: bảng, 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Học tập; Văn bản; Sổ tay

Sổ tay các văn bản triển khai chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu rộng rãi của các cấp, các ngành, cán bộ Đảng viên trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị một cách có hiệu quả, thiết thực, nghiêm túc.

Nội dung chính của tài liệu trình bày mục đích, yêu cầu, các nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị kèm theo các văn bản triển khai thực hiện chỉ thị như: Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-07-2011, Quyết định số 21-QĐ/TW ngày 14-07-2011, Quyết định số 21-QĐ/TW ngày 09/08/2011...

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-495702.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: