Tài liệu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL13.02001

Tên sách: Tài liệu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: nhiều tác giả

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016

Mô tả vật lý: 290tr., 20cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Phong cách

Cuốn sách là tài liệu phục vụ trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị: Coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho mỗi đảng viên phải nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trước tiên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; Gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng tiêu cực lãng phí, "tự diến biến" "tự chuyển hóa".

Đặc biệt, cuốn sách còn cung cấp những giải pháp đột phá nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của cấp ủy trong từng giai đoạn cụ thể.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại kho mở KHXH, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-728218.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: