Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2008

Mô tả vật lý: 44tr., 19cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phòng chống; Tham ô; Lãng phí; Quan liêu Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 12, khoá IX, Bộ Chính trị khoá X đã chỉ ra Chỉ thị 96-CT/TW, ngày 7/1/2006 về tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hưởng ứng cuộc vận động, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” trình bày chi tiết các chuyên đề: Về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Tổ chức, học tập theo chuyên đề; Giới thiệu bối cảnh lịch sử ra đời, nội dung cơ bản, giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

Cuốn sách là tài liệu quan trọng giúp độc giả tìm hiểu đầy đủ tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả học tập của Cuộc vận động.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-357678.html